سرور هاي مارکتي


GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB190,0002h 56m825781
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB190,0005h 16m818536
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB190,00011h 27m814467
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 190,00016h 57m821670
Intel Core i7-950 - Red.PS568212 GB2 x 1.5 TB190,00021h 32m824671
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB190,00021h 57m818520
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 190,00025h 50m811353
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB190,00028h 1m822386
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB190,00031h 3m824503
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB190,00037h 27m819288
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1 TB190,00040h 1m819281
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB190,00042h 5m819284
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB190,00044h 44m819830
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB190,00044h 49m821910
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB190,00046h 38m820395
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB190,00054h 37m822654
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB190,00055h 15m819864
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB190,00058h 0m824597
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 190,00068h 19m809942
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 190,00074h 14m813227
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB190,00075h 6m810793
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB195,00033m 823826
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB195,0002h 25m807588
Intel Core i7-95056828 GB2 x 1 TB195,0002h 56m822149
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB195,0009h 31m817694
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB195,00011h 11m818590
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB195,00011h 27m820238
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB195,00013h 19m817347
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 195,00014h 57m819751
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1.5 TB195,00020h 39m808989
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 195,00022h 49m826674
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB195,00030h 11m818993
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB195,00034h 13m824689
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB195,00035h 30m819851
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 195,00038h 21m809336
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB HWR 195,00042h 25m826983
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB195,00052h 57m813299
Intel Core i7-930516512 GB2 x 1 TB HWR iNIC 195,00053h 17m826975
Intel Core i7-96060128 GB2 x 750 GB195,00056h 52m827536
Intel Core i7-950568212 GB2 x 2 TB195,00059h 1m824665
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 195,00077h 42m800177
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB205,0001h 48m813774
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB205,0003h 18m808909
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB205,0005h 49m819273
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB HWR 205,0007h 5m825410
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB205,0007h 14m817757
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB205,0007h 44m826972
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB HWR 205,00018h 2m822057
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB205,00019h 3m825409
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB205,00019h 15m817693
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 500 GB205,00020h 56m831247
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB Ent.HDD 205,00023h 23m813283
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB205,00028h 0m831233
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 205,00029h 37m813469
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB205,00032h 27m831212
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB iNIC 205,00036h 47m824933
Intel Core i7-965590612 GB2 x 2 TB205,00038h 13m824715
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB205,00043h 45m822437
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1 TB205,00043h 57m822805
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 205,00054h 18m825541
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB HWR 205,00059h 53m806728
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB205,00062h 43m831246
Intel Core i7-93051658 GB2 x 2 TB205,00067h 54m817758
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 205,00074h 12m812726
Intel Core i7-930516512 GB2 x 750 GB205,00076h 28m824599
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB Ent.HDD 205,00078h 10m822653
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB HWR 205,00078h 41m817368
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 205,00086h 56m822167
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 205,00089h 40m812135
Intel Xeon E3-1275791916 GB2 x 3 TB205,00090h 36m826616
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB205,00093h 27m822141
Intel Core i7-930516512 GB2 x 1.5 TB HWR 205,000101h 52m817686
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 205,000102h 16m811650
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 300 GB205,000102h 57m827841
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB205,000103h 40m813807
Intel Core i7-980885924 GB2 x 2 TB205,000105h 55m819388
Intel Core i7-975637024 GB2 x 750 GB HWR iNIC 205,000110h 9m810396
Intel Core i7-975637012 GB3 x 2 TB205,000110h 14m822138
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB205,000112h 50m826959
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB205,000120h 18m831221
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC iNIC 205,000142h 44m822733
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB Ent.HDD 205,000144h 29m819790
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB Ent.HDD 210,0007h 50m822751
Intel Core i7-975637012 GB3 x 750 GB210,0008h 23m832996
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 210,00014h 33m813091
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB iNIC 210,00014h 54m823720
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB210,00016h 11m819298
Intel Core i7-975637012 GB2 x 2 TB Ent.HDD 210,00017h 57m819296
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC iNIC 210,00019h 41m810153
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB210,00021h 59m807577
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB210,00025h 6m822800
Intel Core i7-975637012 GB2 x 2 TB210,00027h 56m832988
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB210,00030h 2m831796
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB HWR 210,00030h 44m810413
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD - HEL1 210,00034h 43m834350
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 210,00035h 25m822374
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB210,00035h 37m831973
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 210,00040h 15m832173
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB210,00041h 7m827328
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB HWR iNIC 210,00041h 44m819280
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >
  • »