سرور هاي مارکتي


GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB HWR 195,00040h 26m808944
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB220,00033h 33m809619
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB220,00040h 2m810780
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB220,00043h 39m809626
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB220,00049h 54m806640
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB220,00057h 15m806829
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB220,00057h 28m806609
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB225,0008m 809645
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 750 GB225,00013m 809605
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB225,0001h 24m810325
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 225,0002h 58m794163
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 225,0007h 7m808119
Intel Core i7-975637024 GB2 x 750 GB225,00010h 39m813842
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB225,00012h 27m807035
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 225,00024h 15m809342
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 225,00024h 20m810647
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB225,00025h 50m807570
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 225,00026h 28m806691
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB Ent.HDD 225,00026h 52m811349
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB225,00035h 34m810781
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB225,00035h 34m813841
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB225,00045h 53m809024
Intel Core i7-975637012 GB3 x 2 TB225,00046h 48m810394
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB225,00047h 47m809609
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB225,00047h 52m809608
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB225,00051h 13m807754
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 225,00058h 26m805719
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB225,00062h 33m805549
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 225,00067h 56m805577
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB235,0006m 799880
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 235,00018m 806894
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1.5 TB235,0001h 52m812185
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB235,0007h 16m813774
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB235,0008h 58m812238
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 235,00014h 22m809098
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 235,00018h 33m807019
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB Ent.HDD 235,00024h 11m811345
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 235,00026h 4m800981
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 235,00035h 21m804741
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 235,00035h 21m804748
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB HWR 235,00041h 14m811384
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 235,00044h 2m811284
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB235,00052h 57m812183
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent. HDD 235,00055h 30m811464
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB235,00066h 37m805706
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 235,00068h 39m809641
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB iNIC 235,00069h 58m808153
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 235,00070h 21m804041
Intel Core i7-965590612 GB2 x 2 TB235,00071h 13m814318
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB iNIC 235,00076h 13m807017
Intel Core i7-975637024 GB2 x 750 GB HWR iNIC 235,00077h 27m810396
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 235,00077h 54m808150
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB235,00089h 21m812137
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB HWR 235,00099h 23m809026
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 235,000101h 53m810578
Intel Core i7-930516524 GB3 x 750 GB HWR 235,000111h 28m809600
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB235,000120h 43m811282
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB235,000121h 28m808136
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB ECC iNIC 240,0004h 23m809462
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB iNIC 240,0005h 21m808130
Intel Core i7-960x024 GB2 x 750 GB240,0006h 19m814644
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB iNIC 240,0009h 40m809629
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 240,0009h 47m810718
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 240,00015h 42m806832
Intel Core i7-990x938524 GB2 x 750 GB240,00019h 53m814321
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB240,00020h 34m813795
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 1.5 TB240,00029h 37m814319
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB HWR ECC iNIC 240,00030h 25m810142
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB240,00031h 1m813803
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB HWR 240,00032h 56m811407
Intel Core i7-95056828 GB2 x 1 TB iNIC 240,00036h 36m793885
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 240,00036h 46m809282
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB240,00046h 10m814314
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB240,00049h 25m813815
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB240,00050h 31m812193
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB245,00015m 811803
Intel Core i7-980885924 GB2 x 2 TB245,0002h 59m812301
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 245,0009h 2m810150
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 245,00010h 57m813292
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB245,00019h 42m808897
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 245,00039h 31m809296
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 300 GB SAS 250,0002h 6m808057
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 1.5 TB HWR 250,0008h 20m812303
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB250,00011h 28m811528
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 2 TB HWR 250,00016h 6m814143
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB iNIC 250,00016h 31m805646
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB iNIC 250,00016h 38m810663
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 250,00018h 14m802498
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB Ent.HDD 250,00019h 49m813283
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR ECC iNIC 250,00021h 21m810585
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB250,00036h 49m808904
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 250,00041h 11m811299
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ECC iNIC 250,00041h 28m814404
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC iNIC 250,00045h 55m814376
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 250,00051h 26m813587
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 300 GB SAS HWR 250,00057h 52m810419
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB255,000<1m 817646
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 255,0003h 33m816927
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 2 TB255,0008h 51m812283
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB iNIC 255,00010h 2m813262
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • »