سرور هاي مارکتي


GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB160,00076h 0m778556
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB165,0008h 34m774618
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB165,00051h 48m779933
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB170,00014h 20m769640
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 170,00023h 38m773401
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB170,00027h 53m762353
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB170,00030h 24m780692
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB Ent.HDD 170,00030h 41m777357
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB170,00058h 39m781740
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB175,000قيمت ثابت759556
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB175,000قيمت ثابت751636
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB175,000قيمت ثابت765057
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB175,000قيمت ثابت769647
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB175,000قيمت ثابت768079
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB175,000قيمت ثابت771281
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB175,000قيمت ثابت773838
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB175,000قيمت ثابت776259
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB175,00041m 759041
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB175,0004h 9m781282
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB175,0008h 26m780729
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB175,00016h 41m774545
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB175,00016h 53m741248
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 175,00031h 54m779703
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 175,00035h 3m768426
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 175,00044h 6m773915
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB175,00047h 15m760140
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB Ent.HDD 175,00072h 25m773446
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB175,00098h 28m774530
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB180,000قيمت ثابت757482
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB180,000قيمت ثابت759817
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB180,000قيمت ثابت757470
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB180,000قيمت ثابت757525
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB180,000قيمت ثابت763107
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB180,000قيمت ثابت760647
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB180,000قيمت ثابت763115
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB180,000قيمت ثابت765058
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB180,000قيمت ثابت776277
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB180,0006h 54m778081
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 180,00016h 27m776418
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 180,00021h 21m773946
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 180,00023h 19m776043
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 180,00024h 9m779204
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 180,00029h 32m777264
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 180,00045h 31m774527
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 750 GB ECC iNIC 180,00048h 55m770427
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB180,00077h 7m765593
Intel Core i7-930516524 GB3 x 750 GB185,000قيمت ثابت763043
Intel Core i7-930516512 GB3 x 1.5 TB185,000قيمت ثابت763042
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 185,000قيمت ثابت767605
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 185,000قيمت ثابت768151
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB185,00010h 26m778045
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 185,00018h 24m775644
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 185,00029h 25m776678
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB185,00030h 44m780197
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB185,00037h 56m779964
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 185,00052h 43m779748
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 185,00069h 12m770708
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1.5 TB190,000قيمت ثابت757138
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB190,000قيمت ثابت757160
Intel Core i7-975637024 GB2 x 750 GB190,000قيمت ثابت749169
Intel Core i7-975637012 GB3 x 750 GB190,000قيمت ثابت760656
Intel Core i7-965590624 GB2 x 2 TB190,000قيمت ثابت763183
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 190,000قيمت ثابت749135
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1 TB190,000قيمت ثابت749165
Intel Core i7-950568224 GB3 x 750 GB190,000قيمت ثابت763089
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB HWR 190,000قيمت ثابت763197
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 190,000قيمت ثابت770386
Intel Core i7-950568224 GB2 x 300 GB SAS HWR iNIC 190,000قيمت ثابت763114
Intel Core i7-950568248 GB2 x 2 TB Ent.HDD 190,000قيمت ثابت774433
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB HWR 190,000قيمت ثابت778053
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB HWR iNIC 190,000قيمت ثابت770403
Intel Core i7-920500524 GB3 x 1.5 TB190,000قيمت ثابت763013
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1 TB190,0009h 0m780206
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1.5 TB190,00024h 44m773843
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB190,00036h 1m782028
Intel Core i7-950568212 GB2 x 2 TB190,00049h 50m778829
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 190,00060h 49m770076
Intel Core i7-975637024 GB2 x 1.5 TB HWR iNIC 195,000قيمت ثابت751792
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 195,00043m 777485
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 750 GB195,0002h 50m772669
Intel Core i7-930516524 GB2 x 2 TB195,0006h 48m781406
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB195,0007h 50m778072
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 195,00010h 32m779193
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 195,00027h 3m768551
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 195,00029h 43m781283
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 195,00034h 37m775576
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB HWR 195,00034h 53m772696
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 195,00045h 36m778999
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 195,00047h 59m768935
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB Ent.HDD 195,00049h 9m763563
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 195,00052h 17m780242
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 195,00054h 4m779021
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB195,00082h 39m774434
Intel Core i7-980885924 GB2 x 2 TB200,0007h 1m778075
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB HWR 200,00011h 12m760632
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 200,00033h 32m779730
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD iNIC 200,00048h 39m762519
Intel Core i7-980 - Red.PS885924 GB2 x 1.5 TB200,00049h 38m776359
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB ECC iNIC 200,00061h 0m775391
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 200,00070h 49m779604
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • »